Partnerstwo

Krajowa Rada Małych i Średnich Przedsiębiorstw Prywatnych z Rumunii – Arad, Rumunia (CNIPMMR ARAD) – Koordynator projektu

Krajowa Rada Małych i Średnich Przedsiębiorstw Prywatnych z Rumunii z filią w Aradzie, to apolityczna organizacja pozarządowa o charakterze non-profit. Celem organizacji jest obrona interesów swoich członków w ich relacjach z władzami publicznymi i syndykatami, a także stymulowanie i promowanie stosunków gospodarczych i współpracy międzynarodowej w interesie rumuńskich przedsiębiorstw z kapitałem prywatnym. Misją tej organizacji jest promowanie i podtrzymywanie środowiska biznesowego MŚP w relacjach z władzami lokalnymi i krajowymi. CNIPMMR ARAD wyróżnia się aktywną obecnością w różnych społecznościach, w tym w Dialogu Społecznym, Radzie Konsultacyjnej Lokalnej Agencji ds. Bezrobocia, jako członek Regionalnej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Regionie Zachodnim Rumunii, członek European Handmade, członek European Council dla MŚP.  Dzięki tej organizacji przedsiębiorcy mają łatwiejszy dostęp do informacji, spersonalizowanego doradztwa i szkoleń, niezbędne dla ich działalności. Organizowane są różne wydarzenia biznesowe, również dla przyszłych przedsiębiorców, które są ważne w działalności firm. CNIPMMR ARAD ułatwia również dostęp do informacji o źródłach finansowania, udziela wsparcia w przygotowaniu dokumentów do uzyskania dotacji oraz oferuje wsparcie i doradztwo w zakresie zakładania i rozwoju biznesu.

Strona internetowa: www.imm-arad.ro


ERIFO Job and Vocational Education and Training Centre – Rzym, Włochy (ERIFO)

ERIFO to:

  • Doświadczona agencja zarządzania projektami specjalizująca się w projektach UE
  • Podmiot świadczący usługi kształcenia i szkolenia zawodowego, akredytowany w regionie Lacjum, w zakresie kształcenia ustawicznego i wyższego (uchwała nr B06642 z dnia 25/09/2012 r.)
  • Organizator szkoleń upoważniony przez włoskie Ministerstwo Edukacji do ciągłego rozwoju zawodowego (prot. AOODGPE 26/10/2010)
  • Organ udzielający poradnictwa i doradztwa zawodowego oraz usług informacyjnych, akredytowany w regionie Lacjum (rezolucja nr G10589 z dnia 23 lipca 2014 r.)
  • Regionalna agencja pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi, akredytowana w regionie Lacjum (uchwała nr G12701 z 09/09/2014 r.)
  • Promotor regionalny, akredytowany w regionie Lacjum (rezolucja nr G06418_2015 z dnia 26.05.2015 r.), dla partnerstw biznesowych w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, mających na celu promowanie uczenia się w miejscu pracy oraz staży.
  • Regionalna agencja ds. pomocy w zakładaniu przedsiębiorstw i samozatrudnieniu, akredytowana w regionie Lacjum (rezolucja nr G10350_2015 z dnia 1.9.2015 r.)

Strona internetowa: www.erifo.it


FYG Consultores – Walencja, Hiszpania (FyG)

Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores) jest prywatnym przedsiębiorstwem oferującym szkolenia wysokiej jakości, pionier we współtworzeniu rozwiązań z firmami, a także szkoleniu w zakresie innowacyjnych koncepcji, tworzenia przedsiębiorstw, podstawowych umiejętności na potrzeb rynku pracy, umiejętności czytania, pisania i liczenia, przedsiębiorczości, oraz szkolenia w zakresie umiejętności miękkich i twardych.

FyG ma doświadczenie w prowadzeniu szerokiej gamy szkoleń i programów mentorskich dla firm, przedsiębiorców oraz start-upów. FyG działa, jako podmiot świadczący usługi doradztwa zawodowego i w zakresie pośrednictwa zawodowego oraz wprowadzania bezrobotnych na rynek pracy, których wspiera w szkoleniach, ewaluacji oraz udziela informacji.

W ostatnich latach FyG opracował i wdrożył szereg europejskich projektów współpracy międzynarodowej w ramach programów Erasmus+ i COSME, dotyczących tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, zdolności do zatrudnienia, zarządzania, szkoleń dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, internacjonalizacji, gamifikacji i innowacyjnych szkoleń z zakresu przedsiębiorczości.

Strona internetowa: www.fygconsultores.com


Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości – Rzeszów, Polska (CWEP)

Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) to organizacja pozarządowa założona w 2004r. przez grupę przedsiębiorców, nauczycieli i działaczy społecznych z Rzeszowa. CWEP współpracuje z firmami i organizacjami edukacyjnymi. Misją stowarzyszenia jest wzrost jakości szkoleń i kształcenia na każdym poziomie i w każdej formie, jak również promowanie przedsiębiorczości oraz integracji grup społecznych niezależnie od wieku, płci czy pochodzenia. Szczegółowe cele stowarzyszenia to zwiększenie dostępności, jakości i skuteczności kształcenia we wszystkich grupach wiekowych, promocja i wsparcie kształcenia osób dorosłych, uczenie się przez całe życie, e-learning i wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma partnerami z całej Europy, wzmacniając pozycję ekonomiczną przedsiębiorstw oraz dostarczając innowacyjne platformy internetowe.

Strona internetowa: www.cwep.eu


Istituto Istruzione Superiore „I.I.S. Donato Bramante” – Rzym, Włochy (I.I.S.)

Szkoła Bramante – działa w dwóch miejscach „F. Cesi” i „Sisto V” – i charakteryzuje się dwoma różnymi ścieżkami nauczania – jednym jest Instytut Zawodowy, a drugim Liceum Artystyczne.

Szkoła znajduje się w 3. Gminie Rzymu, która obejmuje obszar zróżnicowany społeczny dzielący się na przedmieścia klasy robotniczej, domostwa klasy ekonomicznej, dzielnice mieszkalne klasy średniej i sąsiednie tereny mieszkalne powstałe w ostatnim czasie tuż za miastem.

Ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia, nasza grupa docelowa -uczniowie i studenci- pochodzą z niższej klasy średniej, oraz z klas pracujących (rzemieślnicy i handlarze), i mają konkretne potrzeby szkoleniowe nierzadko uwarunkowane kulturowo, zorientowane na zdobywanie umiejętności, które mogą być natychmiast zastosowane w praktyce i są niezbędne na rynku pracy. Wśród tej grupy docelowej znajduje się również znaczny odsetek osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki, w tym osoby niepełnosprawne i/lub z dysleksją (około 12%), uczniowie cudzoziemscy (około 15%) lub uczniowie pochodzący z innych szkół (około 10%).

Sieć relacji, jakie szkoła zbudowała w ostatnim czasie z innymi szkołami, organami, sektorem prywatnym, stowarzyszeniami kulturalnymi, mającymi siedzibę na tym samym terytorium, przyczyniła się do nadania zewnętrznego wizerunku aktywnej szkoły awangardowej. Potwierdza to rosnąca liczba zapisów: w roku szkolnym 2012-2013 było 535 uczniów, a w roku 2019 jest ich 665. Dzieje się tak, dlatego, że równość, bezstronność, ciągłość, akceptacja i integracja oraz współdziałanie to podstawowe zasady szkoły Bramante.

Strona internetowa: www.iisviasarandi.it


Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.– Rzeszów, Polska (RARR)

Misją Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A (RARR) jest wspieranie rozwoju województwa podkarpackiego, poprawa jakości i poziomu życia jego mieszkańców, promocja regionu, w tym jego wyjątkowego krajobrazu naturalnego, potencjału turystycznego, a także promowanie wizerunku województwa podkarpackiego, jako regionu nowoczesnego, innowacyjnego i rozwiniętego gospodarczo. RARR jest jedną z kluczowych instytucji regionalnych wspierających rozwój społeczny, gospodarczy i technologiczny województwa podkarpackiego, a także znacząco wpływającą na rozwój krajowy i międzynarodowy w tych obszarach poprzez wdrażanie różnorodnych inicjatyw i projektów.

RARR jest instytucją publiczną (non-profit) utworzoną w 1993 r. przez samorząd województwa podkarpackiego (zarządzający regionalnym programem operacyjnym województwa podkarpackiego) w celu rozwoju współpracy na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, także w ramach rozwoju i wdrażania projektów.

Strona internetowa: www.rarr.rzeszow.pl